Sıra istifadə edərək BST-də bir Yolu tərsinə çevirin

Çətinlik səviyyəsi Mühit
Tez-tez soruşulur Bloomberg google Grofers HSBC microsoft Target Corporation
İkili Axtarış Ağacı İkili ağac Queue Traversal Ağac Ağacın keçidiBaxılıb 21

Sıra problemindən istifadə edərək BST-də bir tərs yolda İkili Axtarış verdik Ağac və düyün, bir yazın alqoritm yolu kökündən verilmiş düyününə qaytarmaq. Düyünün BST-də olduğunu düşünək.

misal

Input

Sıra istifadə edərək BST-də bir Yolu tərsinə çevirinPin

Hədəf Nodu = 12
Buraxılış

Sıra istifadə edərək BST-də bir Yolu tərsinə çevirinPin

Sifarişlə xain geri əvvəl
3 4 7 8 9 12 15 18
Geri döndükdən sonra sifariş qaydasında keçid
3 4 7 12 15 8 9 18

Sıra istifadə edərək BST-də bir Yolu tərsləşdirmək üçün alqoritm

Kökdən düyünə gedən yolu geri qaytarmaq, düyündən düyünə gedən yoldakı qovşaqların elementlərini geri qaytarmaqla eynidir. Məsələn, kökündən düyünə gedən yol 5 -> 10 -> 15 -> 20-dirsə, yolu geri qaytarmaq məlumatları tərs etməklə eynidir. Deməli, tərs yol 20 -> 15 -> 10 -> 5 olur.
Fikir kökündən verilmiş düyünə yolda gələn qovşaqların bütün dəyərlərini bir növbədə itələmək və itələdikdən sonra cari düyünü növbənin ön hissəsindəki elementlə əvəz etməkdir.

reversePathBST (kök, hədəf)

 1. Kök boşdursa, geri qayıdın.
 2. Kök dəyəri hədəfə bərabərdirsə, kök dəyərini növbəyə itələyin və kök dəyərini növbənin ön hissəsindəki elementlə əvəz edin. Növbənin önündəki elementi çıxarın.
 3. Başqa bir halda kök dəyəri hədəfdən azdırsa, kök dəyərini növbəyə itələyin, kökün sol uşağı üçün reversePathBST-yə müraciət edin və sonra kök dəyərini növbənin önündəki elementlə əvəz edin. Ayrıca, növbənin ön hissəsindəki elementi çıxarın.
 4. Başqa birində kökün dəyərini növbəyə itələyin, kökün sağ uşağı üçün reversePathBST-yə müraciət edin və sonra kök dəyərini növbənin ön hissəsindəki elementlə əvəz edin. Ayrıca, növbənin ön hissəsindəki elementi çıxarın.

Queue istifadə edərək BST-də bir yolun tərs olması üçün JAVA kodu

import java.util.LinkedList;
import java.util.Queue;

public class ReverseAPathInBSTUsingQueue {
  // class representing node of a BST
  static class Node {
    int data;
    Node left, right;

    public Node(int data) {
      this.data = data;
    }
  }

  // queue used to reverse the path in BST
  private static Queue<Integer> queue;

  // function to print inorder traversal of a tree
  private static void inorder(Node root) {
    if (root != null) {
      inorder(root.left);
      System.out.print(root.data + " ");
      inorder(root.right);
    }
  }

  private static void reversePath(Node root, int target) {
    // if root is null return
    if (root == null) {
      return;
    }

    // add root's data to queue
    queue.add(root.data);

    if (root.data == target) {
      // Base case
    } else if (root.data > target) {
      // target is in left sub tree
      reversePath(root.left, target);
    } else {
      // target is in right sub tree
      reversePath(root.right, target);
    }

    // replace root's data with front of queue
    root.data = queue.poll();
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Example Tree
    Node root = new Node(8);
    root.left = new Node(4);
    root.right = new Node(9);
    root.left.left = new Node(3);
    root.left.right = new Node(7);
    root.right.right = new Node(15);
    root.right.right.left = new Node(12);
    root.right.right.right = new Node(18);

    // inorder traversal before reversing
    System.out.println("Inorder before reversal");
    inorder(root);
    System.out.println();

    queue = new LinkedList<>();
    reversePath(root, 12);

    // inorder traversal after reversing
    System.out.println("Inorder after reversal");
    inorder(root);
    System.out.println();
  }
}
Inorder before reversal
3 4 7 8 9 12 15 18 
Inorder after reversal
3 4 7 12 15 8 9 18

C ++ kodunu növbədən istifadə edərək BST-də tərs yol

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

// class representing node of a BST
class Node {
  public:
  int data;
  Node *left;
  Node *right;
  
  Node(int d) {
    data = d;
    left = right = NULL;
  }
};

// queue used to reverse the path in BST
queue<int> q;

void inorder(Node *root) {
  if (root != NULL) {
    inorder(root->left);
    cout<<root->data<<" ";
    inorder(root->right);
  }
}

void reversePath(Node *root, int target) {
  // if root is null return
  if (root == NULL) {
    return;
  }
  
  // add root's data to queue
  q.push(root->data);
  
  if (root->data == target) {
    // Base case
  } else if (root->data > target) {
    // target is in left sub tree
    reversePath(root->left, target);
  } else {
    // target is in right sub tree
    reversePath(root->right, target);
  }
  
  // replace root's data with front of queue
  root->data = q.front();
  q.pop();
}

int main() {
  // Example Tree
  Node *root = new Node(8);
  root->left = new Node(4);
  root->right = new Node(9);
  root->left->left = new Node(3);
  root->left->right = new Node(7);
  root->right->right = new Node(15);
  root->right->right->left = new Node(12);
  root->right->right->right = new Node(18);

  // inorder traversal before reversing
  cout<<"Inorder before reversal"<<endl;
  inorder(root);
  cout<<endl;
  
  reversePath(root, 12);

  // inorder traversal after reversing
  cout<<"Inorder after reversal"<<endl;
  inorder(root);
  cout<<endl;
  
  return 0;
}
Inorder before reversal
3 4 7 8 9 12 15 18 
Inorder after reversal
3 4 7 12 15 8 9 18

Mürəkkəblik təhlili

Zaman Mürəkkəbliyi = O (log n)
Kosmik Mürəkkəblik = O (log n)
burada n - İkili Axtarış Ağacındakı qovşaq sayı.

References

Translate »