İkili əlaqəli siyahıda bir qovluğu silin

Verilən ikiqat əlaqəli siyahıda bir düyünü silin

Baş düyünü, orta düyünü və ya son düyünü silə bilərik.

misal

Alqoritm

Zamanın mürəkkəbliyi: O (1)

1 Adım: arqument kimi silinməli olan bir əlaqəli siyahı və qovşaq götürən bir funksiya yaradın və qovluğu silin.
2 Adım: Bir baş düyünü silmək istəyirsinizsə.
a) Baş göstəricisini cari düyünün yanına dəyişdirin (burada baş).
b) Növbəti qovşağın əvvəlki göstəricisini əvvəlki cari qovşağa dəyişdirin.
3 Adım: Orta düyünü silmək istəyirsinizsə.
a) Növbəti qovşağın əvvəlki göstəricisini əvvəlki cari qovşağa dəyişdirin
b) Əvvəlki düyünü növbəti göstəricini cari düyünün yanında dəyişdirin.
c) Düyünü silin. (cari düyün)
d) Əvvəlki və ya sonrakı NULL varsa, onları silməyinizə ehtiyac yoxdur. (son qovluğu silmək üçün)
4 Adım: Verilən əlaqəli siyahıda, funksiyanı axtarın və hansı düyünü silmək istədiyinizi verin.

Alqoritm işləmə nümunəsi

C ++ Proqramı

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

struct DLL{
	int data;
	DLL *next;
	DLL *prev;
};

void insertAtBeginning(struct DLL **head, int X)
{
	struct DLL * curr = new DLL;
	curr->data = X;
	curr->prev = NULL;
	curr->next = *head;
	if(*head != NULL)
	(*head)->prev = curr;
	*head = curr;
	
}

void deleteNode(struct DLL **head, struct DLL *ptr)
{
 if(*head == NULL || ptr == NULL)
  return;
 
 //if the node is head
 if(*head == ptr)
  *head = ptr->next;
 
 //change the next and prev only if they are not null
 if(ptr->next != NULL)
  ptr->next->prev = ptr->prev;
 

 if(ptr->prev != NULL)
  ptr->prev->next = ptr->next;   
 
 	delete(ptr); //delete the node
 
}

void display(struct DLL**head)
{
	struct DLL*temp=*head;
	while(temp!=NULL)
		{
			if(temp->next!=NULL)
			cout<<temp->data<<" ->";
			else
			cout<<temp->data;
			
			temp=temp->next; //move to next node
		}
		//O(number of nodes)
	cout<<endl;
}


int main()
{
	struct DLL *head = NULL;
	insertAtBeginning(&head,6);
	insertAtBeginning(&head,16);
	insertAtBeginning(&head,15);
	insertAtBeginning(&head,50);
	insertAtBeginning(&head,1);
	insertAtBeginning(&head,23);
	cout<<"Current list is :- \n";
	display(&head);
	
	deleteNode(&head,head->next->next->next);
	
	cout<<"\nAfter deleting the node doubly linked list it became :- \n";
	display(&head);
	
}

arayış

Translate »
1