Palindrom Bölmə

Çətinlik səviyyəsi Mühit
Tez-tez soruşulur Amazon Facebook google
Geri qayıtma Dərinlik İlk Axtarış Dinamik proqramlaşdırmaBaxılıb 33

Palindrom Bölmə birdir DP problemi. Bu problemdə, bölmənin hər alt sətirinin palindrom olması üçün S. bölməsi verilmişdir. S-nin palindromla bölünməsi üçün lazım olan minimum kəsikləri yazdırmalıyıq.

Giriş Formatı

Yalnız S sətri olan bir sətir.

Çıxış formatı

S-nin palindromlu bölüşdürülməsi üçün lazım olan minimum kəsik olan tək tam ədədi çap edin.

Məhdudiyyətlər

 • 1 <= | s | <= 1000.
Example Input:
abcdefedc
Example Output:
2

Palindrom Bölmə üçün İzahat

Burada 3 kəsikdən istifadə edərək ipi 2 alt telə böldük. Substrings "a", "b", "cdefedc" dir. Burada bir alt sətrin palindrom olub olmadığını izah edən məlumatların saxlanması üçün 2B matrisdən istifadə edirik. DP [i] [j] 1-dirsə, s (i, j) alt sətri başqa bir palindromdur DP [i] [j] = 0 deməkdir. İndi minimum kəsilmələrin sayı üçün əvvəlki kəsim haqqında məlumatları [0-i] -dən saxlayan bir sıra lazımdır.

DP [0] [1] 1-dirsə, [i] = 0-ı başqa şəkildə kəsir, j + 1-dən i-yə alt sətrin palindrom olduğunu və [j] +1 kəsiklərinin minimum 0 <= j olduğu mümkün olduğunu yoxlayın.

Bundan sonra istirahət alt telləri üçün tapdığımız minimum kəsiklərdən istifadə edərək minimum kəsikləri 0-dan i-yə qədər yeniləməyimiz lazımdır.

Palindrom Bölmə üçün Alqoritm

Algorithm:
Step:1 Set dp[n][n]=0.
Step:2 Set dp[i][i]=1 for all i where 0<=i<n.This is for all substrings of length 1 are palindrome.
Step:3 For all values of i where 0<=i<n-1, we check if s[i]=s[i+1] then dp[i][i+1]=1. This is for all substrings of length 2 are palindrome. 
Step:4 For rest of the other length substring:
    for i in range 3 to n:
      for j in range 0 to n-i:
        last=j+i-1.
        if s[j]=s[last] then:
          if dp[j+1][last-1] then:
           dp[j][last]=1;
Step:5 Count the minimum cuts required. Make a array cuts of size n and set all its value as 1e9.
    for i in range 0 to n-1:
      set calc as 1e9.
      if dp[0][i] is 1 then:
        cuts[i]=0;
      else:
        for j in range 0 to i-1:
          if dp[j+1][i]=1 and calc greater than (cuts[j]+1) then:
            set calc=cuts[j]+1.
        set cuts[i]=calc;
Step:6 Print the value of cuts[n-1].

Palindrom Bölmə üçün tətbiqetmə

/*C++ Implementation of Palindrome Partitioning using DP approch*/ 
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main() 
{ 
  /*input string*/
  string s;
  cin>>s;
  int n=s.length();
  int dp[n+1][n+1];
  /*set 0 to all cell of dp matrix.*/
  memset(dp,0,sizeof(dp));
  /*for all 1 length substrings which are palindrome.*/
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    dp[i][i]=1;
  }
  /*for all 2 length substrings which are palindrome.*/
  for(int i=0;i<n-1;i++)
  {
    if(s[i]==s[i+1])
    {
      dp[i][i+1]=1;
    }
  }
  /*for all substrings greater than length 2 which are palindrome.*/
  for(int i=3;i<=n;i++)
  {
    for(int j=0;j<n-i+1;j++)
    {
      int last=j+i-1;
      /*first and last char must be the same.*/
      if(s[j]==s[last])
      {
        /*substring s[i+1 to j-1] must be palindrome.*/
        if(dp[j+1][last-1]) 
        {
          dp[j][last]=1;
        }
      }
    }
  }
  int cuts[n];
  /*set maximum value(1e9) to each cell of cuts array*/
  memset(cuts,1e9,sizeof(cuts));
  /*calculating minimum cuts*/
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    int calc=1e9;
    /*if substring from 0 to i is palindrome*/
    if(dp[0][i])
    {
      cuts[i]=0;
    }
    else/*others casec*/
    {
      /*check for all index less than i to get the minimum cuts for j to i*/
      for(int j=0;j<i;j++)
      {
        /*if substring from j+1 to i is a palindrome */
        if((dp[j+1][i])&&calc>cuts[j]+1)
        {
          calc=cuts[j]+1;
        }
      }
      cuts[i]=calc;
    }
  }
  /*print the minimum cut required value*/
  cout<<cuts[n-1]<<endl;
  return 0; 
}
ssadafudedufadddd
3

Zamanın mürəkkəbliyi

O (N * N) burada N simli uzunluqdur. Dp matrisindəki dəyərləri yenilədikdə istifadə etdiyimiz döngü üçün iç içə yerləşdiyi bütün mümkün cütlükləri ziyarət etməliyik.

Kosmik Mürəkkəblik

O (N * N) burada N simli uzunluqdur. Bir alt sətrin palindrom olub olmadığını yoxlamaq üçün 2 dəyərlərini saxlamaq üçün N * N sıralı 0,1d DP matrisini yaradırıq.

References

Translate »