Aralıqları birləşdirir

Çətinlik səviyyəsi Mühit
Tez-tez soruşulur Çiy kərpic Amazon alma Bloomberg Cisco eBay Facebook Goldman Sachs google IXL microsoft Kahin Palantir Texnologiyaları PayPal Boşalmaq kvadrat cuqquldamaq Über VMware Walmart Laboratoriyaları Yahoo Yandex
Geyim çeşidləyiciBaxılıb 27

Aralıqları birləşdirmək məsələsində [l, r] formasının bir sıra intervalı verdik, üst-üstə düşən aralıqları birləşdirin.

Nümunələr

Input
{[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]}
Buraxılış
{[1, 6], [8, 10], [15, 18]}

Aralıqları birləşdirirPin

Input
{[1, 4], [1, 5]}
Buraxılış
{[1, 5]}

Aralıqları birləşdirmək üçün sadəlövh yanaşma

Üçün sadəlövh yanaşma birləşmə intervallar sadəcə hər intervalın qalan bütün intervallarla müqayisə edilməsidir. Bəzi kəsişmə nöqtəsi varsa, ikinci hissəni çıxarın və birincisinə birləşdirin.

Saxta Kod

L [] bütün aralıqların alt həddini (başlanğıc nöqtəsini) və r [] bütün aralıqların yuxarı həddini (bitmə nöqtəsini) təmsil etsin.

int n = total number of intervals
for (int i = 0; i < n; i++) {
 // Removed interval
 if (l[i] == -infinity && r[i] == -infinity) {
  continue;
 }
 for (int j = 0; j < n; j++) {
  // Do not compare with itself
  if (i == j)
   continue;
  // Do not compare with removed intervals
  if (l[i] == infinity && r[i] == -infinity) {
   continue;
  }
  // Check if there is some intersection point	
  if ((l[j] >= l[i] && l[j] <= r[i]) || (r[j] >= l[i] && r[j] <= r[i])) {
   // Merge the intervals
   l[i] = min(l[i], l[j])
   r[i] = min(r[i], r[j])
   // Remove the other interval
   l[j] = -infinity
   r[j] = -infinity
  } else {
   // Do not merge
  }
 }
}
// Print the merged intervals
for (int i = 0; i < n; i++) {
 if (!(l[i] == -infinity && r[i] == -infinity)) {
  print(l[i] + " " + r[i]);
 }
}

Zaman Mürəkkəbliyi = O (n ^ 2) burada n verilən intervalların sayıdır. Burada N * N vaxt aparan hər bir aralığın cütlüyünü yoxlayırıq.

JAVA Kodu

public class MergingIntervals {
  // Function to merge the intervals and print merged intervals
  private static void mergeIntervals(Interval intervals[]) {
    int n = intervals.length;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      // Removed intervals
      if (intervals[i].l == Integer.MIN_VALUE
          && intervals[i].r == Integer.MIN_VALUE) {
        continue;
      }
      for (int j = 0; j < n; j++) {
        // Do not compare with itself
        if (i == j)
          continue;
        // Do not compare with removed intervals
        if (intervals[i].l == Integer.MIN_VALUE
            && intervals[i].r == Integer.MIN_VALUE) {
          continue;
        }
        // Check if there is some intersection point
        if ((intervals[j].l >= intervals[i].l && intervals[j].l <= intervals[i].r) ||
            intervals[j].r >= intervals[i].l && intervals[j].r <= intervals[i].r) {
          // Merge the intervals
          intervals[i].l = Math.min(intervals[j].l, intervals[i].l);
          intervals[i].r = Math.max(intervals[j].r, intervals[i].r);
          // Remove the other interval
          intervals[j].l = Integer.MIN_VALUE;
          intervals[j].r = Integer.MIN_VALUE;
        } else {
          // Do not merge
        }
      }
    }

    // Print the merged intervals
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      if (!(intervals[i].l == Integer.MIN_VALUE && intervals[i].r == Integer.MIN_VALUE)) {
        System.out.println(intervals[i].l + " " + intervals[i].r);
      }
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Example 1
    Interval intervals[] = new Interval[4];
    intervals[0] = new Interval(1, 3);
    intervals[1] = new Interval(2, 6);
    intervals[2] = new Interval(8, 10);
    intervals[3] = new Interval(15, 18);

    mergeIntervals(intervals);

    // Example 2
    Interval intervals2[] = new Interval[2];
    intervals2[0] = new Interval(1, 4);
    intervals2[1] = new Interval(1, 5);

    mergeIntervals(intervals2);
  }

  // Class representing an interval
  static class Interval {
    int l;   // Staring point
    int r;   // Ending point

    public Interval(int l, int r) {
      this.l = l;
      this.r = r;
    }

    // Comparator to sort the intervals
    public static final Comparator<Interval> comp = new Comparator<Interval>() {
      @Override
      public int compare(Interval o1, Interval o2) {
        int l1 = o1.l;
        int l2 = o2.l;
        int r1 = o1.r;
        int r2 = o2.r;

        if (l1 == l2) {
          return Integer.compare(r1, r2);
        }

        return Integer.compare(l1, l2);
      }
    };
  }
}

C ++ kodu

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

// Structure representing an interval
struct Interval {
  int l, r;
};

// Function to merge the intervals and print merged intervals
void mergeIntervals(Interval intervals[], int n) {
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    // Removed intervals
    if (intervals[i].l == INT_MIN && intervals[i].r == INT_MIN) {
      continue;
    }
    for (int j = 0; j < n; j++) {
      // Do not compare with itself
      if (j == i) {
        continue;
      }
      // Do not compare with removed intervals
      if (intervals[i].l == INT_MIN && intervals[i].r == INT_MIN) {
        continue;
      }
      // Check if there is some intersection point
      if ((intervals[j].l >= intervals[i].l && intervals[j].l <= intervals[i].r) || (intervals[j].r >= intervals[i].l && intervals[j].r <= intervals[i].r)) {
        // Merge the intervals
        intervals[i].l = std::min(intervals[i].l, intervals[j].l);
        intervals[i].r = std::max(intervals[i].r, intervals[j].r);
        // Remove the other interval
        intervals[j].l = INT_MIN;
        intervals[j].r = INT_MIN;
      } else {
        // Do not merge
      }
    }
  }
  
  // Print the merged intervals
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (!(intervals[i].l == INT_MIN && intervals[i].r == INT_MIN)) {
      cout<<intervals[i].l<<" "<<intervals[i].r<<endl;
    }
  }
}

int main() {
  // Example 1
  Interval intervals[] = {{1, 3}, {2, 6}, {8, 10}, {15, 18}};
  
  int n1 = sizeof(intervals) / sizeof(intervals[0]);

  mergeIntervals(intervals, n1);

  // Example 2
  Interval intervals2[] = {{1, 4}, {1, 5}};
  
  int n2 = sizeof(intervals2) / sizeof(intervals2[0]);

  mergeIntervals(intervals2, n2);
  
  return 0;
}
{[1, 4], [1, 5]}
{[1, 5]}

Aralıqları birləşdirmək üçün optimal yanaşma

Birləşmə aralığına optimal yanaşma, iki fasilənin eyni başlanğıc nöqtəsinə sahib olduğu təqdirdə, aralıqları başlanğıc nöqtəsinə (alt sərhəd) görə artan sıraya görə sıralamaqdır, cür bitmə nöqtəsinə görə artan sırada. Bu, bəzi ümumi nöqtələrə sahib ola bilən fasilələrin bir-birinin ardınca baş verməsini təmin edəcəkdir. Çeşidlədikdən sonra bitişik aralıqları müqayisə edin və sadəlövh yanaşmada olduğu kimi birləşdirin.

misal

Orijinal fasilələr: {[5, 8], [3, 6], [15, 25], [10, 14], [9, 13]}
Çeşidlədikdən sonra: {[[3, 6], [5, 8], [9, 13], [10, 14], [15, 25]}
Bu nümunədə kəsişən aralıqların çeşidləndikdən sonra bir-birinin yanına gəldiyi aydındır, buna görə yalnız bitişik aralıqları müqayisə etməliyik.
[3, 6] və [5, 8] [3, 8] ilə birləşir
[9, 14] və [10, 14] [9, 14] ilə birləşir
Buraxılış : {[3, 8], [9, 14], [15, 25]}

Saxta Kod

l [] -> Bütün fasilələrin alt həddi (Başlanğıc nöqtəsi)
r [] -> Bütün fasilələrin yuxarı həddi (Bitmə nöqtəsi)
n -> Aralıqların ümumi sayı

Sort l and r as described.
for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
 // Compare i and (i + 1)th intervals
 if ((l[i] >= l[i + 1] && l[i] <= r[i + 1]) || (r[i] >= l[i + 1] && r[i] <= r[i + 1])) {
  // Merge intervals
  l[i + 1] = min(l[i], l[i + 1])
  r[i + 1] = max(r[i], r[i + 1])
  // Remove the previous interval
  l[i] = -infinity
  r[i] = -infinity
 }
}
// Print the merged intervals
for (int i = 0; i < n; i++) {
 if (!(l[i] == -infinity && r[i] == -infinity)) {
  // Print only non removed intervals
  print(l[i] + " " + r[i])
 }
}

Zaman Mürəkkəbliyi = O (n * log (n)) burada n verilən intervalların sayıdır. Sıralama üçün çox vaxt alan sort funksiyasından istifadə edirik.

JAVA Kodu

public class MergingIntervals {
  // Function to merge the intervals and print merged intervals
  private static void mergeIntervals(Interval intervals[]) {
    // Sort the intervals array
    Arrays.sort(intervals, Interval.comp);

    // Traverse the sorted array
    for (int i = 0; i < intervals.length - 1; i++) {
      // Compare i and (i + 1)th intervals
      if ((intervals[i].l >= intervals[i + 1].l && intervals[i].l <= intervals[i + 1].r)
          || (intervals[i].r >= intervals[i + 1].l && intervals[i].r <= intervals[i + 1].r)) {
        // Merge intervals
        intervals[i + 1].l = Math.min(intervals[i].l, intervals[i + 1].l);
        intervals[i + 1].r = Math.max(intervals[i].r, intervals[i + 1].r);
        // Remove previous interval
        intervals[i].l = Integer.MIN_VALUE;
        intervals[i].r = Integer.MIN_VALUE;
      } else {
        // Do not merge
      }
    }

    // Print the merged intervals
    for (int i = 0; i < intervals.length; i++) {
      if (!(intervals[i].l == Integer.MIN_VALUE && intervals[i].r == Integer.MIN_VALUE)) {
        System.out.println(intervals[i].l + " " + intervals[i].r);
      }
    }
  }

  public static void main(String[] args) {
    // Example 1
    Interval intervals[] = new Interval[4];
    intervals[0] = new Interval(1, 3);
    intervals[1] = new Interval(2, 6);
    intervals[2] = new Interval(8, 10);
    intervals[3] = new Interval(15, 18);

    mergeIntervals(intervals);

    // Example 2
    Interval intervals2[] = new Interval[2];
    intervals2[0] = new Interval(1, 4);
    intervals2[1] = new Interval(1, 5);

    mergeIntervals(intervals2);
  }

  // Class representing an interval
  static class Interval {
    int l;   // Staring point
    int r;   // Ending point

    public Interval(int l, int r) {
      this.l = l;
      this.r = r;
    }

    // Comparator to sort the intervals
    public static final Comparator<Interval> comp = new Comparator<Interval>() {
      @Override
      public int compare(Interval o1, Interval o2) {
        int l1 = o1.l;
        int l2 = o2.l;
        int r1 = o1.r;
        int r2 = o2.r;

        if (l1 == l2) {
          return Integer.compare(r1, r2);
        }

        return Integer.compare(l1, l2);
      }
    };
  }
}

C ++ kodu

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

// Structure representing an interval
struct Interval {
  int l, r;
};

// Comparator for sorting intervals
bool compareInterval(Interval i1, Interval i2) {
  if (i1.l == i2.l) {
    return (i1.r < i2.r);
  }
  return (i1.l < i2.l);
}

// Function to merge the intervals and print merged intervals
void mergeIntervals(Interval intervals[], int n) {
  // Sort the intervals array
  sort(intervals, intervals + n, compareInterval);
  
  // Traverse the sorted array
  for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
    // Compare i and (i + 1)th intervals
    if ((intervals[i].l >= intervals[i + 1].l && intervals[i].l <= intervals[i + 1].r) || (intervals[i].r >= intervals[i + 1].l && intervals[i].r <= intervals[i + 1].r)) {
      // Merge intervals
      intervals[i + 1].l = std::min(intervals[i].l, intervals[i + 1].l);
      intervals[i + 1].r = std::max(intervals[i].r, intervals[i + 1].r);
      // Remove previous interval
      intervals[i].l = INT_MIN;
      intervals[i].r = INT_MIN;
    } else {
      // Do not merge
    }
  }
  
  // Print the merged intervals
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (!(intervals[i].l == INT_MIN && intervals[i].r == INT_MIN)) {
      cout<<intervals[i].l<<" "<<intervals[i].r<<endl;
    }
  }
}

int main() {
  // Example 1
  Interval intervals[] = {{1, 3}, {2, 6}, {8, 10}, {15, 18}};
  
  int n1 = sizeof(intervals) / sizeof(intervals[0]);

  mergeIntervals(intervals, n1);

  // Example 2
  Interval intervals2[] = {{1, 4}, {1, 5}};
  
  int n2 = sizeof(intervals2) / sizeof(intervals2[0]);

  mergeIntervals(intervals2, n2);
  
  return 0;
}
{[5, 8], [3, 6], [15, 25], [10, 14], [9, 13]}
{[3, 8], [9, 14], [15, 25]}

References

Translate »